Kocioł MALINA UNI z ręcznym załadunkiem na węgiel drewno - moc 18 kW

Wymiary kotła MALINA UNI o mocy 18 kW

 • wysokość: 115 m
 • szerokość: 60 cm
 • głębokość: 67 cm
 • orientacyjna powierzchnia ogrzewana: do 220 m2
 • Dodaj recenzję:
 • Producent: PPHU MALINA Robert Malinowski
 • Waga: 315 kg
 • Dostępność: Dostępny Dostępny

 • Historia ceny
 • 8 690,00 zł
 • szt.

UWAGA !!! MONTAŻ KOTŁA WYMAGA BEZWZGLĘDNIE PODŁĄCZENIA DO ZBIORNIKA BUFOROWEGO !!!

Zastosowanie kotłów MALINA UNI
Kotły MALINA UNI Znajdują zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania i C.W.U w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, itp. Mogą być montowane w instalacjach systemu otwartego oraz w instalacjach systemu zamkniętego pod warunkiem zastosowania odpowiednich elementów zabezpieczających.

Wymiary kotła MALINA UNI o mocy 18 kW

 • wysokość: 115 m
 • szerokość: 60 cm
 • głębokość: 67 cm

Cechy szczególne kotłów MALINA UNI
Kotły typu MALINA UNI to nowa generacja kotłów z ręcznym podawaniem paliwa. Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych (odpowiedni kształt i układ kanałów oraz technika dolnego spalania) powodują redukcję emisji szkodliwych substancji do granicznych wartości spełniających wymagania klasy 5 i ekoprojektu, co potwierdza wysokie własności ekologiczne kotła na europejskim poziomie. Aby proces spalania mógł się odbywać niezbędne jest dostarczenie odpowiedniej ilości paliwa i tlenu zawartego w powietrzu do komory spalania. Kotły cechują się prostą, spawaną konstrukcją.

Sposoby montażu kotłów MALINA UNI

Kotły typu MALINA UNI mogą być montowane w układach:

 • otwartym zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02413 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.”
 • zamkniętym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12828 „Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.”

Kotły w standardowej wersji nie są przystosowane do zabezpieczeń w układzie zamkniętym z przeponowymi naczyniami wzbiorczymi.
W przypadku montażu kotła w układzie zamkniętym konieczne jest zastosowanie ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO INSTALACJI, ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA, PRZEPONOWEGO NACZYNIA WZBIORCZEGO, ARMATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ (manometr, termometr). NIE DOSTOSOWANIE SIĘ DO W/W ZASAD SPOWODUJE UTRATĘ GWARANCJI!!!
Kotły spełniają wymagania dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa wyrobu potwierdzone deklaracją zgodności i oznaczone znakiem

Opał w kotłach MALINA UNI
Paliwem stosowanym w kotłach MALINA UNI jest węgiel kamienny w stanie suchym sortymentu orzech według PN-EN 303-5:2012 o następujących parametrach:

 • typ węgla: orzech
 • wartość opałowa: > 28 MJ/kg
 • wilgotność: < 11%
 • zawartość popiołu: < 7%
 • zawartość części lotnych: <30%
 • uziarnienie: 25÷50mm

PRODUCENT KATEGORYCZNIE ZAKAZUJE STOSOWANIA PALIW ZASTĘPCZYCH.
Stosowanie paliwa o powyższych parametrach zapewnia bezawaryjną pracę kotła. Natomiast używanie paliwa zawilgoconego może powodować osadzanie się na ściankach kotła substancji smołowych oraz wykraplanie pary wodnej co wiąże się z koniecznością uciążliwego i częstego czyszczenia kotła. Może to również znacznie obniżyć okres jego eksploatacji wskutek korozji wymiennika ciepła. Ponadto w przypadku stosowania paliw gorszej jakości należy się liczyć z obniżeniem parametrów cieplnych i emisyjnych, przez co nie będą spełniane rygorystyczne wymagania norm pozwalające na cechowanie kotła 5 klasą lub ecodesing.

 

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH KOTŁÓW MALINA UNI

PARAMETRY PALIWA STOSOWANEGO W KOTŁACH FENIKS UNI

10 Kw, 13 Kw, 18 Kw, 24 kW

Typ węgla:

orzech

Wartość opałowa:

> 28 MJ/kg,

Wilgotność:

<11%

Zawartość popiołu:

<7%,

Zawartość części lotnych:

<30%

Uziarnienie:

25÷ 50 mm

 

LIKWIDACJA PO UPŁYWIE ŻYWOTNOŚCI

Kocioł został wykonany z materiałów neutralnych dla środowiska. Po wyeksploatowaniu i zużyciu kotła należy dokonać demontażu i kasacji. Demontaż poszczególnych elementów kotła z uwagi na prostotę jego konstrukcji, nie wymaga specjalnego opisu. Zużyte części metalowe należy złomować. Pozostałe części składować zgodnie z wymaganiami w tym zakresie a następnie przekazać do punktów zajmujących się utylizacją za pośrednictwem uprawnionych firm z bezwzględnym zachowaniem zasad ochrony środowiska.

 

MALINA FENIKS UNI

Środki ostrożności, które należy podjąć w przypadku montażu ,instalacji lub konserwacji kotła:

 

Nieprawidłowe zabezpieczenie kotła może skutkować poważnymi uszkodzeniami oraz zagrożeniem bezpieczeństwa użytkującego kocioł !

1) Producent kotła – PPHU Malina Robert Malinowski nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny oraz wykonanie wszystkich instalacji oraz za wykorzystywanie nieprzystosowanych kominów.

2) Bezwzględnie wymaga się doboru przez uprawnionego instalatora przewodów kominowych z materiałów odpornych na działanie szkodliwych związków chemicznych.

3) Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, kocioł należy obowiązkowo wyposażyć w miarkownik ciągu.

4) Kotły typu Feniks Uni powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją kotła, projektem kotłowni, wymaganiami w zakresie wentylacji i odprowadzenia spalin oraz jakości wody zasilającej kotły.

5) Pomieszczenie, w którym będzie zamontowany kocioł (kotłownia) powinno spełniać wymagania normy PN-B/02411:1987

6) W pomieszczeniu kotłowni powinny znajdować się warunki bezpiecznej eksploatacji kotłów.

7) Montaż kotła oraz jego serwis powinna wykonywać specjalistyczna firma lub osoba uprawniona do tego rodzaju prac oraz posiadająca fachową wiedzę w tym zakresie, a także powinna być zaznajomiona z instrukcją obsługi kotła.

8) Kotłownia powinna posiadać na wyposażeniu: gaśnicę, czujnik czadu i dymu.

9) Kotły Feniks Uni powinny być wykorzystywane wyłącznie do celu, do którego zostały przeznaczone. Jakiekolwiek inne zastosowanie uważa się za niewłaściwe i w konsekwencji niebezpieczne. Sposoby użytkowania niezgodne z IOIM są zabronione.

10) Niedopuszczalne jest rozpalanie kotle przy użyciu środków łatwopalnych i wybuchowych jak benzyna, nafta itp.

11) Zabrania się eksploatacji kotła przy spadku poziomu wody w instalacji poniżej poziomu określanego w instrukcji eksploatacji kotłowni.

12) W czasie eksploatacji zabrania się wkładania rąk w niebezpieczne miejsca (palenisko, popielnik itp.). Do obsługi kotłów używać rękawic, okularów ochronnych i nakrycia głowy.

13) Utrzymywać porządek w kotłowni, w której nie powinny znajdować się żadne przedmioty niezwiązane z obsługą kotłów.

14) Dbać o dobry stan techniczny kotła wraz z wyposażeniem oraz wykonanie wszystkich instalacji niezbędnych do prawidłowej jego eksploatacji.

15) W okresie zimowym nie należy stosować przerw w ogrzewaniu, które mogłyby spowodować zamarznięcie wody w instalacji lub jej części, co jest szczególnie groźne, gdyż rozpalanie w kotle przy niedrożnej instalacji c.o., może prowadzić do poważnych zniszczeń.

16) Nie zakrywać otworów wentylacyjnych

17) Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać.

18) Należy zapewnić takie warunki eksploatacji kotła i układu zabezpieczenia, aby temperatura wody kotłowej nie spadła poniżej 10°C. Przy jakimkolwiek podejrzeniu możliwości zamarznięcia wody w instalacji c.o. a w szczególności w układzie bezpieczeństwa kotła, należy sprawdzić drożność układu